هاست لینوکس آلمان

هاست 250 مگابایت

پهنای باند ماهیانه 5.000 مگابایت

هاست 500 مگابایت

پهنای باند ماهیانه 10.000 مگابایت

هاست 1000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه 20.000 مگابایت

هاست 2000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه 40.000 مگابایت

هاست 3000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه 60.000 مگابایت

هاست 4000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه 80.000 مگابایت